Reference

IMG 1536 180 w

Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana

  • Investitor:
    Mestna občina Ljubljana
PROJEKT d.d. Nova Gorica skupaj z parnerjema DRI d.o.o. in Hidroinženiring d.o.o. opravlja inženiring in nadzor izgradnje objektov za predelavo odpadkov - MBO v skladu s pogodbenimi določili FIDIC Rumena knjiga.

Ljubljanski regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO Ljubljana) je največji kohezijski projekt s področja okolja v državi in bo poskrbel za odpadke tretjine Slovenije. Regijski center sestavljajo razširjeno odlagališče, čistilna naprava za izcedne vode in objekti za predelavo odpadkov.

Ključni del regijskega centra so trije objekti, v katerih bo potekala mehansko-biološka obdelava odpadkov. V teh objektih bosta obdelani dve vrsti odpadkov: ločeno zbrani biološki odpadki in preostanek mešanih komunalnih odpadkov. Sprejeti in sortirani bodo tudi kosovni odpadki.

RCERO Ljubljana, ki je s 65 odstotki sredstev sofinanciran iz evropskega kohezijskega sklada, je primer dobre prakse na področju povezovanja in sodelovanja občin ter povezovalni element ravnanja z odpadki v Sloveniji med občinami in regijami. V RCERO je trenutno vključenih 37 občin, tako da bo RCERO poskrbel za odpadke tretjine Slovenije.

Poleg vseh glavnih tehnoloških objektov MBO projekt "Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDICin nadzornika o ZGO pri izvedbi projekta nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana objekti za predelavo odpadkov" zajema tudi izgradnjo čistilne naprave za odpadne vode iz MBO, morebitni povrat že očiščene vode v obrat MBO, vsa dela pri konsolidaciji terenana območju izgradnje MBO, izgradnjo vseh prometnic in manipulativnih povšin, vključno z razširitvijo mosta čez Curnovec, rušitev obstoječe in izgradnjo nadomestne avtopralnice, rušitev obstoječega in izgradnjo nadomestnega skladišča nevarnih gospodinjskih odpadkov, vso energetiko ter priprave in razvode vseh energetskih medijev (utilities), čiščenje deponijskega plina ter vsa ostala dela, kobodo realizirana v sklopu izgradnje MBO.