Reference

Rekonstrukcija ceste Borjana - Robidišče

  • Investitor:
    Direkcija RS za infrastrukturo
Predmet dokumentacije je izdelava idejne zasnove za izvedbo rekonstrukcije regionalne ceste R3-601 na odseku 7507 Borjana – Robidišce.
Projekt vsebuje rekonstrukcijo ceste z odvodnjavanjem vozišca ter osnovno odvodnjo, preureditev tangiranih komunalnih vodov, javne razsvetljave ter semaforizacijo na odseku zožitve vozišca, kjer se nahajajo spomeniško zašciteni objekti.