Reference

Vodovod v občinah Postojna in Pivka

  • Investitor:
    Občina Postojna
Vodovodni sistem občin Postojna in Pivka oskrbuje okoli 97% vsega prebivalstva obeh občin. Več kot 90% dobavljene vode se črpa iz vodnega vira Malni. Tako je vodni sistem občine skoraj v celoti odvisen le od tega vodnega vira.
Opuščeno pa je bilo zajetje na izviru Korotan z odvzemom vode okoli 20l/s, ki ni vključeno v vodni sistem.

V sklopu projekta "Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice" je bila izdelana projektna dokumentacija za sledeče:
  • predvidena povezava in vključitev v sistem opuščenega vodnega vira Korotan s kapaciteto20l/sek,
  • zamenjava in povečanje obstoječih primarnih cevovodov,
  • posodobitev črpališča in vodarne Malnis kapaciteto 150l/sek, z uvedbo najsodobnejših tehnologij obdelave vode,
  • izgradnja novega vodohrana v Pivki s kapaciteto 1.500 m3,
  • rekonstrukcija štirih vodohranov (Kol, Zagorje, Neverke in Sovič) ter
  • posodobitev vseh obstoječih objektov primarnega dela sistema.