Reference

Projektna dokumentacija za prenosni plinovod M9 Kidričevo - Vodice

  • Datum zaključka:
    2015
  • Investitor:
    PLINOVODI d.o.o.
Načrtovani plinovod sestavljajo cevi premera do vključno DN 1.200 mm, tlačne stopnje do vključno 100 bar, kompresorska postaja na lokaciji ob obstoječi razdelilni merilno regulacijski postaji, izvedba priključitve na obstoječo kompresorsko postajo Kidričevo ter vsi pipadajoči postroji in postaje vključno s katodno zaščito ter optično kanalizacijo za potrebe nadzora plinovodnega sistema.

V sklopu projekta je bilo izdelano gradivo za državni prostorski načrt in sicer: idejna zasnova, analiza smernic nosilcev urejanja prostora, idejni projekt, poročilo o vplivih na okolje ter državni prostorski načrt (osnutek, pobuda in uredba).