Reference

Vodooskrba Obale in Krasa

  • Investitor:
    Kraški vodovod Sežana
Izdelali smo sledečo dokumentacijo:
  • dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP),
  • študijo izvedljivosti z analizo stroškov in koristi,
  • predinvesticijsko zasnovo ter
  • prijava za pridobitev sredstev.