Reference

122 zgradnja cistilne naprave v idriji cas gradnje 2013 2014 2 fa429aa571ef6f57

Centralna čistilna naprave in kanalizacija Idrija

  • Investitor:
    Občina Idrija
Za projekt "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Idrijce" je bila izdelana sledeča dokumentacija po FIDIC pravilih (Rdeča knjiga):
  • dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP),
  • predinvesticijska zasnova ,
  • študija izvedljivosti z analizo stroškov in koristi,
  • prijava na razpis za pridobitev sredstev,
  • investicijski program (IP) ter
  • razpisna dokumentaciji za gradnje in za storitve informiranja in obveščanja javnosti, vključno z vodenjem postopkov izbora izvajalcev.