Reference

Center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica

  • Investitor:
    Mestna občina Nova Gorica

Za nov predviden center za ravnanje z odpadki v Stari Gori, ki je obsegal tehnološke objekte za obdelavo odpadkov in odlagalno polje, je bila izdelana naslednje dokumentacijapo FIDIC pravilih (Rumena in Rdeča knjiga):

  • dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP),
  • predinvesticijska zasnova ,
  • študija izvedljivosti z analizo stroškov in koristi,
  • prijava na razpis za pridobitev sredstev,
  • investicjski program (IP) ter
  • razpisni dokumentaciji za gradnje in za storitve informiranja in obveščanja javnosti, vključno z vodenjem postopkov izbora izvajalcev.


Za odlagalno polje smo izdelali tudi projektno dokumentacijo.