Reference

WP 001088

Čistilna naprava in kanalizacija Vipava

 • Investitor:
  Občina Vipava
Projekt "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipave", za katerega je bila izdelana investicijska in razpisna dokumentacija skladno s FIDIC pravilih (Rdeča knjiga), je obsegal izgradnjo:
 • nove centralne čistilne naprave Vipava s kapaciteto 6.000 PE ter
 • kanalizacijskega sistema.


Izdelana je bila sledeča dokumentacija:

 • dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP),
 • predinvesticijska zasnova ,
 • študija izvedljivosti z analizo stroškov in koristi,
 • prijava na razpis za pridobitev sredstev,
 • investicjski program (IP),
 • razpisni dokumentaciji za gradnje in za storitve informiranja in obveščanja javnosti, vključno z vodenjem postopkov izbora izvajalcev.