Povezane družbe

Investbiro Koper

Naziv družbe INVESTBIRO KOPER, podjetje za inženiring, projektiranje, urbanizem in geodezijo, d.d.

INVESTBIRO KOPER – CAPODISTRIA, impresa di engieering, progettazione, urbanistica e geodesia, s.p.a.
Skrajšan naziv INVESTBIRO KOPER d.d.
Sedež družbe Obrtniška 15, 6000 Koper
Direktor družbe Vladimir Durcik, univ.dipl.inž.grad.
Telefon +386 5 66 30 300
Telefaks +386 5 62 73 178
E-naslov #EM#696f646c446c68716d7a7e69657f61216378#EM#
Spletni naslov www.projekt.si
Matična številka 5066026
ID številka za DDV SI56835531
Vpis v sodni register Okrožno sodišče v Kopru, pod vl. št. 1/00205/00
Šifra dejavnosti 71.111 (Arhitekturno projektiranje)
Transakcijski račun SI56  0475 0000 0941 145 Nova KBM d.d.