Povezane družbe

Geoinženiring

Naziv družbe GEOINŽENIRING, družba za geološki inženiring, d.o.o.
Skrajšan naziv GEOINŽENIRING d.o.o.
Sedež družbe Dimičeva 14, 1000 Ljubljana,
Direktor družbe Matjaž Makarovič, univ.dipl.inž.str.
Telefon +386 1 23 45 600
Telefaks +386 1 23 45 610
E-naslov #EM#646870436360692a616770257f64#EM#
Spletni naslov www.geo-inz.si
Matična številka 1328484
ID številka za DDV SI10467050
Vpis v sodni register Okrožno sodišče v Novi Gorici, pod vl. št. 1/31252/00
Znesek osnovnega kapitala 870.359,71 EUR
Šifra dejavnosti 74.201 (Geofizikalne meritve, kartiranje)
Transakcijski račun SI56 0475 0000 1450 977 Nova KBM d.d.

SI56 1910 0001 0556 273 DBS d.d.