Novice

  • Domov
  • /
  • Novice
  • /
  • Vzpostavitev gospodarske cone Meblo vzhod
2018
1 UREDITVENA SITUACIJA 1

Vzpostavitev gospodarske cone Meblo vzhod

V prostorih novogoriške mestne hiše je potekal podpis pisma o nameri med družbo Projekt d.d. in Mestno občino Nova Gorica o odkupu zemljišč za vzpostavitev gospodarske cone Meblo vzhod. Pismo sta podpisala direktor družbe Projekt d.d. Nova Gorica Vladimir Durcik in župan Mestne občine Nova Gorica Matej Arčon. Na razvojnem področju novogoriške cone Meblo vzhod se ponuja možnost razvoja podjetništva, ustvarjanja novih delovnih mest, prenosa znanj in tehnologij ter generiranja gospodarske rasti. Občina bi z nakupom zemljišč na tem območju, ki so v lasti družbe Projekt d. d., in z izvedbo potrebne infrastrukture pripomogla k razvoju gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov v mestni občini in širše. Mestna občina si bo prizadevala pridobiti sredstva za vzpostavitev omenjene gospodarske cone iz naslova Dogovora za razvoj regij. Na tem območju je z občinskimi prostorskimi akti že predvidena izgradnja večnamenskih objektov za poslovne, proizvodne, obrtne, trgovske in servisne dejavnosti.