Dejavnosti

Investicijska in razpisna dokumentacija

Skupina PROJEKT se lahko pohvali z širokim spektrom delovanja na področju izdelave vseh vrst investicijske in ekonomske dokumentacije. Naše vodilo je, da poleg same dokumentacije stranka od nas dobi tudi prave usmeritve, nasvete in priporočila glede izbire in priprave ustreznih projektov, glede možnosti financiranja projekta in izvedbe postopka izbire izvajalca.

Ekipa strokovnjakov je specializirana za:

  • izdelavo vseh oblik investicijske dokumentacije v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Dokument identifikacije investicijskega projekta, Predinvesticijska zasnova, Investicijski program …) in v skladu z evropskim Priročnikom za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov;
  • izdelavo programov opremljanja zemljišč za gradnjo v skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo;
  • vodenje postopkov javnih naročil v skladu z Zakonom o javnem naročanju in drugimi podzakonskimi akti ter v skladu z mednarodnimi predpisi (priprava razpisnih dokumentacij, priprava vseh ostalih naročnikovih dokumentov v postopku javnega razpisa, vodenje javnega naročila, vodenje postopka javnega odpiranja ponudb, analize in poročila o pregledu ponudb, priprava pogodb);
  • pripravo dokumentacije in svetovanje za pripravo prijave investicij za pridobivanje sofinanciranja iz EU in drugih finančnih virov.