Dejavnosti

Geodezija

Izvajamo vse storitve povezane z geodezijo kot so:

 • izdelava geodetskih načrtov,
 • ureditev mej,
 • parcelacije,
 • vpis stavb v kataster stavb,
 • vpis zemljišča pod stavbo v kataster stavb,
 • izmere cest,
 • ureditev etažne lastnine,
 • izvajanje geodetskega nadzora,
 • izvedba komasacije,
 • izravnave mej,
 • zakoličbe objektov,
 • zakoličbe linijskih objektov,
 • GJI – izmere in priprava podatkov za vpis javne evidence kataster komunalne infrastrukture.