ikona tradicija

Družba z več kot 50-letno tradicijo

ikona okolje

Okolju prijazne in trajnostne rešitve

ikona inziniring

Svetovalni inžiniring po pravilih FIDIC

ikona razvoj

Vedno usmerjeni v razvoj

Od ideje do izgradnje

Začetki družbe PROJEKT d.d. Nova Gorica, segajo v leto 1952. Takratno podjetje se je osredotočalo predvsem na izdelavo urbanistične, projektne in investicijske dokumentacije. Danes ima družba več kot 120 visoko usposobljenih strokovnjakov. Kot ena največjih projektantskih in svetovalnih organizacij v Sloveniji, je organizirana na principu sodobnega projektnega vodenja in zagotavlja uspešno realizacijo tudi najzahtevnejših projektov.

Naše ključne dejavnosti so:

1. INVESTICIJSKA IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 • svetovanje in izdelava prijav na domače in evropske razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev,
 • izdelava ekonomske in investicijske dokumentacije (dokument identifikacije investicijskega projekta - DIIP, investicijskih program, študija izvedljivosti, analiza stroškov in koristi, program opremljanja, razpisna dokumentacija …).

2. SVETOVALNI INŽENIRING IN NADZOR

 • svetovalni inženiring projektov,
 • izvajanje strokovnega nadzora po Gradbenem zakonu (GZ) in mednarodnih FIDIC pravilih.

3. PROJEKTIRANJE

Primeri objektov, ki jih projektiramo:
 • Objekti – visoke gradnje (stanovanjski objekti, knjižnice, šole, trgovine, pošte, laboratoriji, bolnišnice, zdravstveni domovi, industrijske hale in skladišča, poslovni objekti, gostinski objekti, bencinski servisi, večnamenski objekti, skate parki …),
 • Prometna infrastruktura (avtoceste, ceste, kolesarske poti, železnica, viadukti …),
 • Komunalna infrastruktura (čistilne naprave, kanalizacija, vodovod ...) 
 • Energetska infrastruktura (plinovodi, kablovodi, kotlovnice, daljinsko ogrevanje na lesno biomaso…).

Izdelujemo različne projektne dokumentacije za vse faze projektov:
 • 3-D model, idejni projekt IDP, idejni zasnova – IZP, dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja – DGD, projekt za izvedbo – PZI, projekt izvedenih del – PID, navodila za obratovanje in vzdrževanje – NOV;
 • vsi potrebni elaborati in študije v fazi projektiranja (načrt požarne varnosti, varnostni načrt, načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki – NGGO, načrt opreme, elaborat zaščite pred hrupom, elaborat gradbene fizike, študija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, geološko geomehansko poročilo …);
 • vodenje upravnega postopka (pridobivanje dokazil o pravici graditi (služnostne pogodbe, prodajne pogodbe, pogodbe o stavbni pravici), projektnih pogojev, soglasij, mnenj in gradbenega dovoljenja, legalizacija objektov).

4. GEODEZIJA

 • izdelava geodetskih načrtov
 • ureditev mej, 
 • parcelacije
 • vpis stavb v kataster stavb, 
 • vpis zemljišča pod stavbo v kataster stavb.


5. NEPREMIČNINE

 • prodaja zemljišč in poslovnih prostorov,
 • oddaja poslovnih prostorov.

6. DRUGO

 • priprava državnega prostorskega načrta - DPN
 • izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta - OPPN,
 • izvedba revizij in recenzij,
 • priprava različnih študij in poročil (hidravlična hidrološka študija, poplavna študija, študija izvedljivosti, študija variant, okoljsko poročilo), 
 • izvajanje projektantskega nadzora.

 

Za dodatne informacije nas pokličite na telefon +386 5 338 00 00 ali nam pišite na #EM#696f646c44757468626c617f227e67#EM#